Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Kategorie

Výrobci

důležité info pro vás

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího – provozovatele internetového obchodu (dále jen prodávající) a kupujícího (dále jen kupující). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené v obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), v platném znění.

Provozovatel

Provozovatelem internetového obchodu www.my-pet.cz je firma Vojtěch Horváth., Lidická 700/19, Brno-Veveří, 602 00

IČ: 06539793

id datové schranky:j3d7wk8

Číslo bankovního účtu: 2201325505/2010
Jako variabilní symbol uvádějte vždy číslo objednávky

Doba expedice a dodání

Zboží, které si na e-shopu objednáte v pracovní den do 12 hodin zasíláme tentýž den.

V ostatních případech zasíláme zboží následující pracovní den..

Ochrana osobních dat

Využíváme soubory cookie, díky kterým můžeme analyzovat vaši návštěvu na e-shopu www.my-pet.cz a na základě těchto údajů pro vás připravovat nabídky šité na míru.

Ostatní osobní údaje, které nám předáte využijeme výhradně pro účely úspěšného doručení zboží a k vyplnění dotazníku spokojenosti na Heureka.cz

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva- smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Prodávající- je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující/spotřebitel- je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující/jiný subjekt- je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupní smlouva–z kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za ně prodávajícímu dohodnutou cenu.

Obchodní podmínky (OP)- smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím upravená tímto nákupním řádem a reklamačním řádem, který je rovněž součástí VOP a dále relevantní informace obsažené v sekci Kontakt. Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami účinnými v době odeslání své objednávky a je jimi vázán od doby uzavření kupní smlouvy. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

1. Objednávka

 • Objednávku je možné učinit on-line košíkem, e-mailem, faxem nebo poštou. Jakákoliv forma je závazná.

 • Objednáním zboží kupující akceptuje obchodní podmínky a reklamační řád vystavený prodejcem. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

 • Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky.

 • Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím.

 • Objednané zboží se stává majetkem kupujícího až po úplném zaplacení ceny a převzetí zboží.

Potvrzení rezervace

Kupujícímu je rezervace závazně potvrzena pomocí elektronické pošty nejpozději do dvou pracovních dnů po odeslání objednávky. V případě že zboží není skladem nebo je vyprodané je zákazník kontaktován.

Práva a povinnosti prodávajícího

 • Prodávající má za povinnost vyřídit závaznou objednávku kupujícího a odeslat objednané zboží na uvedenou dodací adresu, v co nejkratším termínu.

 • Další povinnosti prodávajícího vyplývají z obecně závazných předpisů, vůči spotřebiteli zejména zákona (č. 634/1992 Sb.), o ochraně spotřebitele, v platném znění, vůči jiným subjektům ze zvláštních předpisů.

 • Po odstoupení kupujícího od smlouvy provede prodávající posouzení tohoto odstoupení od smlouvy bez zbytečných odkladů. Nejdéle do 14-ti dnů od odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží, případně prokázání odeslání zboží, budou navráceny finanční prostředky.

 • Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy, jestliže kupující není schopen finančně plnit podmínky kupní smlouvy. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy, jestliže kupující odmítne objednané zboží převzít.

 • Prodávající má právo odmítnou objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

 • Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy, stane-li se plnění nemožné, zboží se nevyrábí nebo změní-li se výrazně cena, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V takovém případě navrátí prodávající případné předem uhrazené finanční prostředky kupujícímu bez zbytečného odkladu.

 • Změna ceny vyhrazena - chybně uvedená cena, chyba systému, chybné zadání, lidský faktor apod.

Práva a povinnosti kupujícího

 • Kupující je povinen uvést prodávajícímu nutné osobní údaje potřebné k úspěšnému plnění objednávky, je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 • Kupující se zavazuje uhradit a převzít zboží v řádném termínu.

 • Kupující má právo od objednávky odstoupit, není-li prodávající schopen z jakýchkoliv důvodů plnit objednávku.

 • Kupující se zavazuje dodané zboží prohlédnout neprodleně po převzetí a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o závadách. Předejde tak pozdějším komplikacím s případnou reklamací vady věci, která vznikla při její přepravě. Podpisem přepravního listu kupující stvrzuje vnější nepoškození zásilky při dodání. Vnější nepoškození zásilky při dodání je předpokladem nepoškození věci při přepravě.

 • Do přepravního dokladu může spotřebitel uvést své výhrady k dodané zásilce. V případě dodání poškozené zásilky je nutné do předávacího protokolu zásilky napsat specifikaci poškození a jeho rozsah nebo uvést "Přebráno s VÝHRADOU"

 • Shledá-li v průběhu záruční doby kupující na zboží vadu, může uplatnit reklamaci buď u prodávajícího, nebo u osoby za tím účelem pověřené (smluvní servis).

 • V případě oprávněné reklamace má spotřebitel právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací (dopravné atd. v nutné výši). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace. Prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které mu vznikly s jakoukoli reklamací (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv). Ustanovení se vztahuje na spotřebitele. Kupující, jiný subjekt, si hradí náklady na přepravu vždy v plné výši.

 

Uzavření kupní smlouvy

 • Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavři kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení §1732 odst.2 občanského zákoníku se nepoužije.

 • Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží a to včetně uvedení cen. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Tímto ustanovením není dotčena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně stanovených obchodních podmínek.

 • Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Tyto informace jsou platné pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 • Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

 • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

Uživatelský účet

 • Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě že to webové rozhraní obchodu umožňuje může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 • Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Tyto údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu jsou považovány za správné.

 • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

 • Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 • Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

 • Kupujíc bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. Nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

Dodací lhůta

 • Objednané zboží je, dle dostupnosti a provozních možností dodavatele, dodáno v co nejkratší době. Obvyklým termínem je 1-7 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodejcem.

Doprava zboží a úhrada kupní ceny

 • Dopravu zajišťuje prodejce ve spolupráci s přepravní společností na území celé ČR. Případný doplatek za dopravu, manipulaci a balné se liší dle zvoleného způsobu dopravy a typu zboží - obvykle však 120kč vč. DPH. Doprava zdarma je u objednávky vyšší než 2000,-Kč vč. DPH. Balíkové zásilky přepravní společnost ZÁSILKOVNA.CZ,DPD,ČESKÁ POŠTA a INTIME.
 • Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavi kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online;v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. 
 • Kupní cena je považována za uhrazenou v okamžiku připsání celkové částky na běžný účet prodávajícího nebo  uhrazením částky dobírkou při převzetí zboží kupujícím. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Na zboží v akci, v doprodeji se slevou se již žádné další slevy neposkytují. Akce platí do vyprodaní zásob.
 • V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 • Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
 • Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

   

Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy uzavřené za pomoci prostředků komunikace na dálku

 • Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s §1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím. Formulář naleznete v sekci „Ke staženi“ .

 • O odstoupení od smlouvy informuje kupující prodávajícího telefonicky, e-mailem, poštou, osobně. Prodávající po oznámení o odstoupení od smlouvy dohodne se spotřebitelem způsob navrácení finančních prostředků. Zboží, které je předmětem kupní smlouvy, a které chce spotřebitel zaslat zpět prodávajícímu, musí být v původním nepoškozeném obalu, nesmí nést známky opotřebení nebo poškození a musí být kompletní (tzn. včetně příslušenství, záručního listu, návodu, apod.). Zboží musí být zasláno zpět prodávajícímu do 14-ti dnů po odstoupení od smlouvy. Zboží zaslané na dobírku nebude příjmuto. Podávající navrátí finanční prostředky nejpozději do 14-ti dnů po obdržení vráceného zboží, případně po prokázání o odeslání zboží.

 • Spotřebitel má právo na vrácení nákladů za dopravné od prodávajícího ke spotřebiteli ve výši nejlevnější varianty poštovného nabízeného prodávajícím. Náklady spojené s dopravou zboží od spotřebitele k prodávajícímu nese v případě odstoupení od smlouvy kupující.

 • Ustanovení se nevztahuje na kupujícího, který není spotřebitelem.

Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději 14. den od převzetí zboží.

 • Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. V mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

 • Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

 • Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

1. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

2. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

3. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

4. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

5. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

Reklamace

 • Reklamace lze uplatnit v souladu s ustanoveními občanského zákoníku. 89/2012 Sb.,a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění, po celou záruční dobu, buď přímo na adrese prodávajícího, nebo u osoby, která je uvedena v záručním listě jako osoba oprávněná reklamaci vyřídit.

 • Spotřebitel má dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Předností mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je jeho rychlost a bezplatnost, přičemž cílem řízení je dospět ke smírnému urovnání sporu a dohodě stran.

 • Věcně příslušným subjektem je v případě sporu mezi společností my-pet a spotřebitelem Česká obchodní inspekce, se dídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.coi.cz/, kde je k dispozici též webový formulář návrhu na zahájení řízení. Dále může být příslušný i jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, ministerstvo vede seznam mimosoudního řešení spotřebitelských sporů na svých internetových stránkách http://www.mpo.cz/  a průběžně jej aktualizuje.

 • Reklamace zásilky tj. poškození či jiné nesrovnalosti při přepravě a doručení je nutné uplatnit bezprostředně po převzetí u přepravce a oznámit bez prodlení prodávajícímu. V zájmu rychlého vyřízení je při uplatnění reklamace nutné zboží zaslat doporučenou zásilkou s kopií dokladu o zakoupení, specifikací vady a požadovaným způsobem vyřízení reklamace. Zboží neposílejte v žádném případě na dobírku a doporučujeme Vám ho pojistit. Vrácení finančních prostředků provedeme dohodnutým způsobem. Ostatní náležitosti upravuje Reklamační řád.

Reklamační řád

Slouží k zajištění správného postupu při uplatňování a vyřizování reklamací. Byl vypracován v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění ke dni 1.1. 2014.

Není-li prodávaná věc při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou nebo vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, může kupující uplatnit u prodávajícího své právo z odpovědnosti za vady zboží.

 • Zjistí-li kupující nesrovnalosti při přejímce zboží v množství jednotek nebo porušenost dodávky, je povinen o tomto s dodavatelem sepsat zápis. Zápis musí obsahovat datum sepsání, podpisy příslušných osob, adresu (název, město, IČO) kupujícího, důvod reklamace, název váhu a kód zboží, počet kusů, popis vad, číslo faktury a datum vystavení faktury.

1) v přítomnosti řidiče prodávajícího je třeba vyplnit protokol, který mají řidiči za tímto účelem u sebe ve dvou kopiích – jedna zůstává řidiči, jedna kupujícímu.

2) v přítomnosti řidiče přepravní společnosti je třeba zapsat poškození do přepravního listu řidiče. Pokud zjistíte poškození, nebo si vzhledem k typu výrobku a stavu poškození obalu nebudete jisti zda nedošlo vlivem špatné manipulace při dopravě k jeho poškození, můžete příjem zásilky odmítnout. V tomto případě však musíte uvést do přepravního listu dopravce důvod odmítnutí zásilky -výslovně odmítnuto z důvodu poškození při přepravě. Pokud si takovouto zásilku ponecháte zaznamenáte do přepravního listu –přebráno s výhradou. Tuto informaci stvrzujete svým podpisem. V případě potřeby s Vámi dopravce sepíše reklamační protokol nebo je nutné sepsat přiložený Zápis o škodě ihned při převzetí zásilky s přepravcem a faxovat na : +420 544 227 063

 • V případě zjištění poškození později (řidič již není přítomen) vyplňte formulář Zápis o škodě  spolu s fotografií poškozeného výrobku zašlete na adresu: info@my-pet.cz, a to nejpozději do 48 hodin od převzetí zásilky. Popřípadě písemně informujte prodejce(zpráva musí obsahovat datum sepsání, podpisy příslušných osob, adresu (název, město, IČO) kupujícího, důvod reklamace, název váhu a kód zboží, počet kusů, popis vad, číslo faktury a datum vystavení faktury)

Reklamace na zjevné a viditelné vady, chybějící či poškozené zboží budou vyřízeny při jejím PÍSEMNÉM oznámením prodejce nejpozději do 2. dne ode dne dodaní.

 • Za vadu nelze považovat změnu vlastností zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku nesprávného skladování či nesprávné manipulace se zbožím.

 • Kupující je povinen reklamaci zjištěné vady uplatnit bez zbytečného prodlení poté co se vada projevila.

 • Kupující je povinen uplatnit reklamaci písemně u prodávajícího v záruční době. Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců.

 • Částka za reklamované zboží, bude zákazníkovi poukázaná na bankovní účet, nelze zaslat formou poštovní poukázky. Dle dohody může byt zboží vyměněno za nové .

 • Kupující je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, tzn. že kromě vytknutí vad dokládá i místo, cenu zboží a dobu zakoupení zboží, což prokáže nejlépe prodejním dokladem. K reklamaci je nutné přiložit veškeré doklady o koupi.

 • Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění, případně v delší lhůtě, na kterou se mohou prodávající s kupujícím dohodnout.

Záruční podmínky

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými platnými obecně závaznými právními předpisy.

 • V případě, že je kupující spotřebitelem nebo sice není spotřebitelem, nicméně kupuje zboží za jiným účelem než pro podnikání s takto zakoupeným zbožím, řídí se práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku. V tomto případě poskytuje prodávající záruku na zboží v délce trvání 24 měsíců (týká se pouze zboží, které nemá od výrobce uvedenou záruku nižší) na zboží, přičemž záruka začíná běžet od převzetí věci kupujícím.

 • Pro ostatní kupující než jsou uvedeni v odstavci 1 tohoto článku, řídí se práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady zejména ustanovením § 422 a násl. obchodního zákoníku.

 • Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese provozovny prodávajícího.

 • Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

 • Prodávající neodpovídá za vady zboží, které byly způsobeny dopravou zboží zajištěnou kupujícím nebo neodbornou manipulací nebo montáží zboží prováděnou kupujícím nebo jím pověřenou 3. osobou.

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

 1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 2. se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

 3. věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 4. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 5. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

Pokud výměna za nové zboží ani snadné odstranění vady nejsou možné, spotřebitel se může rozhodnout, zda od smlouvy odstoupí, nebo bude chtít slevu z kupní ceny. Nároky kupujícího v souvislosti s pořízením vadného zboží závisí na tom, zda je vada podstatným či nepodstatným porušením smlouvy. Podstatnost porušení smlouvy je odvislá od hodnocení, zda by při vědomí takové vady spotřebitel kupní smlouvu měl zájem uzavřít.

Pokud vada představuje podstatné porušení smlouvy, může si spotřebitel vybrat mezi:

 1. odstoupením od kupní smlouvy,

 2. slevou, či

 3. výměnou za nové bezvadné zboží, a může dokonce trvat i na

 4. opravě

je nutné, aby požadovaný způsob nápravy byl uveden bez zbytečného odkladu (nejlépe hned při uplatnění reklamace).
Když se vady na věci vyskytují opakovaně i po záruční opravě nebo je vad více najednou, může kupujícípožadovat výměnu za nové zboží, nebo odstoupení od smlouvy a vrácení peněz.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Ochrana osobních údajů

 • Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou shromažďovány a zpracovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou využívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a nebudou poskytnuty třetím stranám, s výjimkou dopravce, za účelem bezproblémového doručení zboží. Osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití a nelze je využít k jiným účelům. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena třetími osobami.

 • Zákazník uzavřením objednávky souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy za účelem případné nabídky zboží a služeb a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 • Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

 2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 • Kupující souhlasí, nezvolí-li jinou možnost se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

 • Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.


 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 • Uzavřením smlouvy se VOP prodávajícího stávají pro kupujícího závaznými.

 • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 • Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.